Από BUILDINGCERT προς ΠΕΤΡΑΚΑΚΗ ΜΑΝΟΥΣΟ

Σας ενημερώνουμε ότι, το Τμήμα Επιθεώρησης Ενέργειας Ν.Ε. του Υ.Π.ΕΝ./ Σώμα Επιθεώρησης Ν.Ε. μετά από έλεγχο της με Α.Π. 1/64236 / 08-10-2020 Αναγγελίας Έναρξης Δραστηριότητας Ενεργειακού Επιθεωρητή Κτιρίων με τα συνοδευτικά αυτής δικαιολογητικά που υποβάλλατε σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Ν.4409/2016 (Α΄ 136), διαπίστωσε τη συνδρομή όλων των νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή Κτιρίων σύμφωνα με τα στοιχεία της ως άνω Αναγγελίας σας.