Νέος νόμος … Και ISO 14001

Ο Ν. 4685/2020 “Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις” προβλέπει μεταξύ άλλων ότι για τα έργα ή τις δραστηριότητες που διαθέτουν πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, η ισχύς της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, που μέχρι σήμερα εκδίδεται για διάρκεια 15 ετών, παρατείνεται κατά:

  • 6 έτη, εφόσον η εταιρεία διαθέτει πιστοποίηση EMAS (Ευρωπαϊκό Σήμα Οικολογικής Διαχείρισης)
  • 4 έτη, εφόσον η εταιρεία διαθέτει πιστοποίηση ISO 14001 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης).

Λοιπά ζητήματα που επιλύει ο καινούριος νόμος αφορούν σε θέματα:

  • απλοποίησης των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων,
  • αντιμετώπισης των προβλημάτων των δασικών χαρτών και των οικιστικών πυκνώσεων και
  • διαχείρισης αποβλήτων σε πολλές περιοχές της χώρας.