Ο Μανούσος Πετρακάκης ξεκίνησε σαν εμπειρογνώμονας του ΕΣΥΔ το 2018 και έγινε αξιολογητής στο EN ISO/IEC 17021-1:2015 (9001:2015, 14001:2015, 45001:2018) και στο EN ISO/IEC 17065-1:2012 (ΕΕ 305/2011 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ) το 2020.

Με το Ν.4468/2017 ιδρύεται το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης  (Ε.ΣΥ.Δ.), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με σκοπό την υλοποίηση, εφαρμογή και διαχείριση του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης, διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης ( Ε.ΣΥ.Δ.) έχει ορισθεί ως ο Εθνικός Οργανισμός Διαπίστευσης της Ελλάδας σύμφωνα και με τις απαιτήσεις του Άρθρου 4 του Κανονισμού (EK) αριθ. 765/2008 όπου κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν και μόνο εθνικό οργανισμό διαπίστευσης.

Για τη χορήγηση πιστοποιητικού διαπίστευσης, γίνεται επιτόπου αξιολόγηση του υποψήφιου φορέα από ομάδα αξιολογητών και ενδεχομένως εμπειρογνωμόνων, τα μέλη της οποίας διαθέτουν σε βάθος γνώση του αντίστοιχου τεχνικού αντικειμένου, καθώς και εμπειρία στην αξιολόγηση συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας.

Σύστημα ISO διαβάστε περισσότερα…

Οι αξιολογητές του E.ΣY.Δ. επιλέγονται και εκπαιδεύονται σύμφωνα με αυστηρά καθορισμένα κριτήρια και διαδικασίες και υπακούουν σε κανόνες σχετικά με την ανεξαρτησία, την ακεραιότητα και την εχεμύθεια που πρέπει να διαθέτουν. Διαβάστε περισσότερα…

Βεβαιώσεις